1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

IV. Uluslararası Şeyh Şa‘bân-ı Velî Sempozyumu “Hanefîlik - Mâtûrîdîlik” / 05-07 Mayıs 2017

SEMPOZYUM KATILIMCI LİSTESİ  
Sıra No: Katılımcının Adı-Soyadı Tebliğ Başlığı  
1 Prof. Dr. Sönmez KUTLU Türkiyede Maturidilik üzerine Yapılan Çalışmaların Tahlil ve Değerlendirmesi  
2 Prof. Dr. Mehmet ATALAN Ebu Hanife ve Ca'fer es-Sadık  
3 Prof. Dr. Mehmet EVKURAN Din Niçin Gönderildi?-Hanefî-Matüridî Düşüncede Hayatın Anlamı ve Dinin Amacı Üzerine-  
4 Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ Ebü’l-Mu‘În En-Nesefî’nin Kötülük Problemi Üzerine Düşüncelerinin Kelâmî Açıdan Bir Tahlili  
5 Prof. Dr. Osman KARADENİZ  Ebu Hanife’nin Akılcılığı  
6 Prof. Dr. Muammer ESEN Maturidi Epistemolojisi; Taklid Eleştirisi Bağlamında Geliştirdiği Bilgi Kuramı  
7 Prof. Dr. Hatice K. ARPAGUŞ Matürüdilik Ve İrade-İ Cüz’iyye Meselesi  
8 Prof. Dr. Cemal TOSUN Bir Hanefi Alimi Burhaneddin Zernuci’nin Eğitim Görüşleri  
9 Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ Ebû Hanîfe'nin İnançla İlgili Meselelerdeki Hükümler(in)de Temsîl-Mesel'in Yeri Ve İşlevi  
10 Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK Orta Asya’da Hanefilik-Maturidiliğin Çağdaş Bir Temsilcisi Olarak Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf  
11 Prof. Dr. İbrahim COŞKUN Sünnî Paradigmanın Yenilenme İhtiyacı Ve Küresel Dünyada Hikmet Odaklı Maturidî Paradigma Oluşturmanın Gereği Üzerine Mülahazalar  
12 Prof. Dr. İshak ÖZGEL Bazı Çağdaş Tartışmalar Açısından Mâturidî’nin Tevîlâtü’l-Kur’ân’ı  
13 Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ Maturidi Çağında Türkistan  
14 Prof. Dr. İbrahim MARAŞ Farabi Ve İbn Sina Üzerinden Maturidi’yi Okumak: Sudur-Tekvin İlişkisi  
15 Prof. Dr. İsmail ERDOĞAN Maturidinin Aristoculara Yönelttiği Eleştiriler  
16 Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ Memlük Sultan Ve Emîrlerinin Hanefîliğe Tutkunluğu Üzerine  
17 Prof. Dr. Adem TUTAR Ebu Hanife’nin Din-Siyaset İlişkisi Açısından Konumu  
18 Prof. Dr. Mustafa BAKTIR Ebu Hanife Ve Hile-i Şeriyye Meselesi  
18 Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ Horasan'da Mâturîdî-Şii İlişkileri  
19 Prof. Dr. Nuri TUĞLU İmam Mâturîdî’de Sahabe Anlayışı  
20 Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK Hukuki Tutarlılık Bağlamında Ebû Hanîfe’nin İstihsan Anlayışı  
21 Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ Hanefi Mezhebini Anlamak  
22 Prof. Dr. İsa ÇELİK                                                  Yrd. Doç. Dr. Birol YILDIRIM Hanefî-Mâturîdî Ekolünden Gelen Şeyh Ahmed Sirhindî/İmâm-I Rabbânî’nin Üç Alandaki Mücâdelesi (Râfizîlik-Dinlerin İttihâdı-Vahdet-İ Vücûd)  
23 Prof. Dr.Mehmet Necmeddin BARDAKÇI Fakr ve Gınâ Terimleri Çerçevesinde  Mâturîdî’nin Zühd Anlayışı  
24 Prof.Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA Erken Dönem Hanefi GeleneğindeBir Sufi: Ebû Mutî Mekhul en-Nesefî ve Kitâbu’l-Lü’lü’iyyât’’ı  
25 Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ Maturidi'nin Duyular ve Tecrübeye Dayalı Bilgi Hakkında Görüşleri Üzerine  
26 Prof. Dr. Nasi ASLAN Ehl-i Re’y Olarak Hanefîlik ve Re’yin Sınırları -İbâdetler Bağlamında Şâfi‘î Mezhebiyle Bir Mukayese-  
27 Prof. Dr. Ahmet AK Mâturîdî’nin Eserlerinde Ebû Hanife’nin İzleri: Şefaat Anlayışı Örneği  
28 Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER İslâm’ın bir din olarak benimsenmesi ve yayılmasında imam Müturîdî’den hoca Ahmet Yesevî’ye: vasat bir ümmet projesi  
29 Prof. Dr. Yusuf  BENLİ Ebû Hanîfe’nin sahabe anlayışının Ehl-i Sünnet’in temel görüşlerine etkileri  
30 Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM İmam Matüridi’nin Ceza Hukukuna dair Âyetlerle İlgili Farklı Yorumları  
31 Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU Candaroğulları Beyliği Zamanında Kastamonu’da Hanefilik  
32 Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN Maturidi Düşüncede Bireysel Otonomi ve Otorite İlişkisi  
33 Prof. Dr. Hülya ALPER Şemseddin es-Semerkandî’de Allah’ın Fiili Sorunu: O Mucib bi’z-Zât mıdır? Fâil bi’l İhtiyâr mıdır?  
34 Doç. Dr. Şahin AHMETOĞLU Azerbaycan’da Hanefilik-Maturidilik  
35 Doç. Dr. Hanifi ŞAHİN Şii Kaynaklarda Ebu Hanife Algısı: Dinin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Ebu Hanife’ye Yönelik Suçlamalar  
36 Doç. Dr. Mehmet ÜMİT Hanefiler Ve Zeydilerin İlişkileri Üzerine  
37 Doç. Dr. Zaylabidin ACİMAMATOV Kırgızistan'da Hanefilik  
38 Doç. Dr. Bekir TATLI Çağını Aşan Bir Bilge: Haber-i Rasul ve Beş Gayb Meselesine Yaklaşımı Bağlamında İmam Maturidi  
39 Doç. Dr. Ömer ÖZPINAR Hadis Taraftarları ile Hanefilerin Sünnet ve Hadis kavramlarına yaklaşım farkı  
40 Doç. Dr. Ahmet İNANIR Ekmeleddin el-Bâbertî’nin “en-Nüketü’z-Zarîfetü fî Tercih-i Mezhebi Ebî Hanîfe” Adlı Risalesi Bağlamında Hanefiliğin Önemi ve Türkler Açısından Stratejik Değeri  
41 Doç. Dr. Muharrem ÖNDER Hanefi Mezhebinde Fukahanın Bilgi Yönünden Tasnifi  
42 Doç. Dr. Naile SULEYMANOVA Azerbaycan'da Hanefiliğin öne çıkan şahsiyetleri  
43 Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK Hanefî Geleneğinde Usûl-Füru İlişkisi ve Kelâm-Fıkıh Usûlü Etkileşimi Bağlamında İmâm Mâtürîdî  
44 Doç. Dr. Ali AVCU Maveraünnehir hanefi hukukçularının İsmailîlik algılarına bir bakış  
45 Doç. Dr. İsmail ŞIK Memlukler Dönemi Bir Hanefi Tabakatı Necmeddin Tarsusî Ve “Urcûze Fî Vefeyâti’l-A’yân Min Mezhebi Ebî Hanîfeti’n-Nu’mân”  
46 Doç. Dr. Burhan BALTACI Maturîdî’nin Tefsir-Te’vil Ayırımının İmkânı Üzerine  
47 Doç. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR Abbasi Halifesi Ebu Ca’fer el-Mansûr ve Ebu Hanîfe İlişkileri Bağlamında Ulema-Ümera İlişkilerine Bir Bakış  
48 Doç. Dr. Seyfullah Korkmaz Hanefîlik ve Mâturîdîlik Üzerine Yapılan Arapça Araştırmalar Tahlil ve Değerlendirme  
49  Doç. Dr. Hamidullah AMİNOV  Şeybanilar Döneminde Hanefilik  
50 Doç. Dr. Masudkhon İSMAİLOV Hâce Muhammed Pârisâ’nın  “Faslu’l- Hitâb” Eseri: Hanefilik-Mâturîdîliğe Tasavvufi Bakışlar   
51 Doç. Dr. Timur KUZUKULOV Kırgızistan'da Hanefî-Mâturîdîliği Toplumsal siyaset Açısından Dinî tehlikeye Karşı bir Değer Olarak ele Alınması  
52 Doç. Dr. Kamil KÖMÜRCÜ Kelamdaki "İstidlal Biş'ş-Şahid Ale'l-Gaib" Metoduna Maturidi'nin Yaklaşımının Mantıksal Analizi ve Değeri  
53 Doç. Dr. Celal BÜYÜK Ebu Hanife'nin Sıfatlar Problemine Yaklaşımı  
54 Doç. Dr. Hammet ARSLAN Maturidi’nin Eleştirdiği “Sümeniyye” Budizm Midir?  
55 Doç. Dr. Tahir ULUÇ Mâturîdî’nin Filozofların Âlemin Kıdemi Görüşünü Eleştirisi  
56 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KALAYCI Buhara’dan Kastamonu’ya Uzanan Bir Mecmua: Maturidi-Hanefi Literatürün Anadolu’ya Taşınma Sürecine Dair Bazı Tespitler / A Majmua Extending  
57 Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR Hanefî-Mâturîdî Düşüncesine Filozofların Etkisi  
58 Yrd. Doç. Dr. Habip DEMİR Günümüz İran Hanefileri ve İran’da Hanefilik-Maturidilik Çalışmaları  
59 Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR Hanefi Mezhebi Fakihlerinden İbn Abidin’in ‘Şerhu Ukudi Resmi’l-Müfti” Risalesinin İfta Usulü Bakımından Değerlendirilmesi  
60 Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KIRIŞ Candaroğlu İsmail Bey’in Hanefi Mezhebine Göre Telif Ettiği “Hulviyyât” Adlı Eserde “Sünnet” Algısı  
61 Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Hanefî-Mâturîdî Gelenekte Hukuk Ahlâk İlişkisine Dâir Nâdir Bir Yazma “Kitâbü’l-cem”  
62 Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ Mâturîdî’ye Nisbet Edilen el-Usûl Adlı Eserin Yazma Nüshalarının Değerlendirilmesi  
63 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN Ebû Hanîfe’de Ortaya Çıkan Zühd Ve Takvâ Anlayışının Mâtürîdî Kelâmına Yansımaları  
64 Yrd. Doç. Dr. Emine ÖĞÜK Kelam İlminde Bilgi Anlayışının Oluşmasında Mâtürîdî’nin Rolü  
65 Yrd. Doç. Dr. Nail KARAGÖZ Candaroğlu İsmail Bey’in Hulviyyât Adlı Eserinde Ebu Hanife Ve Hanefilik Vurgusu  
66 Yrd. Doç. Dr. Lütfü CENGİZ Maturidîlere Göre Allah’ı Bilmenin (Marifetullah) Teklif- Mesuliyet Bağlamında Değerlendirilmesi  
67 Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK Hanefi Maturidi Geleneğinde Kelamın Felsefileşmesi Ve Şemsüddin Es-Semerkandi’nin Mezhebi Üzerindeki Spekülasyonlar  
68 Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇOŞAR Maturidilik Bağlamında İslam Düşüncesinde Kelam Felsefe İlişkisi  
69 Yrd. Dr. Salih AYDIN İmam Maturidi’de “Ezel” İle “Ebed”in Farkı  
70 Yrd. Doç. Dr. Osman MUTLUEL Maturidi'ye Göre İnsanda Estetik Anlayışın Şekillenmesi  
71 Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DAŞ Belgelerin Işığında Selçukludan Günümüze Anadolu’da Hanefilik  
72 Yrd. Doç. Dr. Şükrü MADEN Te'vîlâtü'l-Kur'an Adlı Tefsiri Bağlamında Ebû Mansur el-Mâturîdi'ye Göre Cihadın Meşruiyyet Şartları  
73 Yrd. Doç. Dr. Şenol SAYLAN Hanefi Şürût Literatürü  
74 Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖREGEN Ebu Hanife’nin Sünni İslam Kelamının Oluşumuna Etkisi  
75 Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYDIN Hint Alt Kıtasında Hanefî Geleneği: Bâbürlüler Dönemi  
76 Yrd. Doç. Dr. Hamit SEVGİLİ Buhârî'nin "İkrâh" Konusunda Hanefî Fukahâsına Yönelik Eleştirileri  
77 Yrd. Doç. Dr. Ayhan AK Hanefilerin Teferrüd Ettikleri Görüşleri Ekseninde Mezhep Düşüncesinin Nevi Şahsına Münhasır Yapısının Analizi  
78 Yrd. Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ Afganistan’da Hanefîlik  
79 Yrd. Doç. Dr. Muhyettin İĞDE Hanbelilerin Hanefilere Bakışı  
80 Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ Bir Hanefi Fakihi Olarak İmam Matürîdî  
81 Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Farklı Ebu Hanife Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefiler Örneği  
82 Yrd. Doç. Dr. Eyyup AKDAĞ Ebû Hanîfe’ye Nisbet Edilen El-Vasiyye Adlı Eserin Kastamonu İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan Yazma Nüshalarının Değerlendirilmesi  
83 Yrd. Doç. Dr. ŞABAN ERDİÇ Ebu Hanife’nin Siyaset Anlayışına Sosyolojik Bir Yaklaşım  
84 Yrd. Doç. Dr. Süleyman PAK İmam Mâturîdî’nin Te’vilatü’l-Kur’an Adlı Eserinde Müşkil Ayetleri Telifi  
85 Yrd. Doç. Dr. Yakup BIYIKOĞLU Mâturîdî’nin Tefsirciliği Bağlamında Müteşabih Ayetleri Te’vil Yöntemi  
86 Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜL Maturidi Tefsirinde(Te’vilatu’l-Kur’an’da) Siret-Nüzul İlişkisi  
87 Yrd. Doç. Dr. Rıza KORKMAZGÖZ Mâtürîdi’de Tarihin Teolojik Yorumu  
88 Eyüp ÖZTÜRK Âhir Zaman Beklentilerinin Mezhebî Adidiyetlere Yansıması: Ali el-Kârî el-Herevî’nin el-Meşrebu’l-Verdî fî Mezhebi’l-Mehdî İsimli Risalesi Işığında Mehdî’nin ve Hz. İsa’nın Hanefîlikle İlişkisine Dair İddialar   
89 Yrd. Doç. Dr. İsmail BULUT İmam Mâturîdî Perspektifinden Hz. İsa  
89 Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK Dini İnancın Rasyonelliği Bağlamında Fideizmden Rasyonelliğe Ebu Hanife’nin İman Anlayışı  
90 Dr Ghulam HUSSAİN  Imam Abu Hanifa – Life , Legacy and Methodology (Istihsan)  
91 Dr. Okilov Saidmukhtor SAYDAKBAROVİCH  İmam Maturidiyi Kolay Anlamada Abu-L Mu’in Nesefi’nin ‘Bahr El-Kalam’ Eserinin Rölü  
92 Dr. Nusret ABAZİBRA Ebu Hanife’ye Göre İman’ın Tanımı  
93 Arş. Gör. İhsan TİMÜR Selefi Çevrelerin el-Akidetu't-Tahaviyye Üzerinden Hanefi Akaidine Sızma Girişimleri  
94 Arş. Gör. Dr. Huzeyfe ÇEKER Ebû Hanîfe’nin Hayatını İbn Hacer el-Heytemî’nin Kayıp Bilinen Bir Eserinden Okumak  
95 Arş. Gör. Nagihan EMİROĞLU Memlük Dönemi Hanefî Muhaddisleri Ve Şafii Muhaddislerle Münasebetleri  
96 Arş. Gör. Fikret ÖZÇELİK Cerh ve Ta’dîl İlmi Bağlamında İmam Ebû Hanîfe ve Arkadaşlarına Yöneltilen Eleştirilerin Analizi  
97 Arş. Gör. Muhammed Eşref AYTAÇ Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’da Mu’tezile’yi Tenkit Metodu (Aslah Prensibi Bağlamında Bir Çalışma)  
98 Arş. Gör. Adem GÖRMÜŞ İmâm Mâturîdî’nin Mecazî Te’villerinin Kur’ân’ın Doğru Anlaşılmasına Katkısı  
99 Umarov Shukurillo XURSANMURODOVİCH  The Hadıth Moturıdıy’s  "Kıtab-u-Tawhıd" The Scıentıfıc Role Of Importance Of The Theology  
100 Tohir EVADULLAEV Hanefî-Mâtürîdîliğin İlk Temsilcisi Olarak İsmail Es-Saffâr Buhari